Obchodní podmínky

Objednávkou služby smarthost.cz souhlasíte s těmito obchodními podmínkami platnými od 1.1.2008

Smluvní podmínky provozu virtuálních serverů společnosti Testudo corp. s.r.o., se sídlem Lysá nad Labem, Okružní 1491, IČ: 27417395, DIČ: CZ27417395, bankovní spojení: Komerční banka č.ú. 35-6414250277/0100, email Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , statutární orgán: Jan Guziur – jednatel, platné od 1.1.2008. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 111899. (dále jen „poskytovatel“)


a

Objednatel

 

článek I. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a registraci a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP a zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek.

2. Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost.článek II. základní povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel zajistí pro zákazníka registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává zákazník. Pro účely registrace doménového jména je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény zákazník odpovídá. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí zákazník.

2. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP.

3. Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy poskytne poskytovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů, a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.

4. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce počítačového systému zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) či ostatních sítí Internetu a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.

5. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy, tato doba nesmí být delší než 60 minut v jednom dni. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem s výjimkou havárií. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.


článek III. Cena za poskytování služeb a platební podmínky

1. Cena za zajištění provozu virtuálního serveru se platí ročně dopředu nebo podle indiviuálních podmínek. Aktuální výše ceny služeb je v elektronické podobě veřejně přístupná na www.smarthost.cz a dále je k nahlédnutí v sídle poskytovatele. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti vystaveným výzvám k platbě, znějícím na plnou částku ceny, přičemž první výzva k platbě bude vystavena do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné zákazníkem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení výzvy k platbě.

2. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

3. Je-li zákazník v prodlení s platbou ceny nebo její části déle než 7 dní, omezí poskytovatel poskytování služeb. V případě neuhrazení platby do 7 následujících dnů po tomto omezení tato smlouva bez dalšího zaniká a poskytovatel zastaví provoz serveru a poskytování souvisejících služeb. Povinnost zákazníka uhradit cenu za již poskytnuté služby však trvá i nadále.

4. Poskytovatel současně umožňuje zákazníkovi, který řádně zaplatil cenu na základě výzvy k platbě na služby dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, aby nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy od ní písemně odstoupil (písemná forma je splněna, pokud je odstoupení od smlouvy zasláno poskytovateli emailovou poštou). V takovém případě poskytovatel zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu dle vystavené zálohové faktury a to do dvaceti dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli. Po uplynutí třicetidenní lhůty ode dne uzavření smlouvy již zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, ani požadovat vrácení uhrazených finančních prostředků.


článek IV. Ochranna informací

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání této smlouvy, informace, tvořící tento obsah a informace, které jinak vyplynou z jejího plnění, zejména informace týkající se provozu jejich systémů, zůstanou dle jejich vůle utajeny – tato smlouva má důvěrný charakter.

2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi způsobit škodu - zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů zákazníka. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených zákazníkem a nahlížet do elektronické pošty zákazníka, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy uvedené v článku V. odstavci 4 této smlouvy a na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem.


článek V. Zvláštní ustanovení

1. Zákazník odpovídá za obsah aplikací běžících na serveru. Zákazník se zavazuje, že nebude na serveru provozovat a služby poskytovatele nezneužije k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Zákazník se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude šířit nelegální obsah, zejména informace obsahující násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy.

2. Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM), provozovat server způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím služby, servery nebo infrastrukturu poskytovatele. Dále není oprávněn provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva, např. útočil na servery(DoS), šířil viry, wormy, trojany, prováděl spoofing IP či ARP adres. Zákazník také výslovně prohlašuje, že nebude provozovat na serveru veřejně software pro sdílení dat typu P2P ani sdílet data v rámci P2P sítí. Má-li zákazník v úmyslu provozovat na svém serveru stránky s erotickým obsahem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně poskytovateli, neboť takový provoz serveru se potom řídí zvláštními podmínkami, které se stanou přílohou této smlouvy.

3. Zákazník je povinen při své činnosti podle této smlouvy nezasahovat do práv třetích osob, tj. zejména chránit práva k nehmotným statkům.

4. Poskytovatel je oprávněn v případě podezření týkajícího se porušení výše uvedených povinností provést kontrolu dat na serveru a je oprávněn přerušit či omezit provoz serveru. O tom je provozovatel povinen zákazníka bezodkladně informovat.

5. Zákazník odpovídá provozovateli, jakož i třetím osobám za porušení povinností uvedených v tomto článku.

6. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény, které jsou již chráněny jako obchodní firma, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.

7. V případě, že poskytovatel pro zákazníka zajišťuje registraci doménového jména, zákazník se zavazuje plnit všechny povinnosti vyplývající z příslušných smluv a všeobecných podmínek upravujících registraci a správu doménových jmen.


článek VI. Náhrada škody

1. Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy.

2. Přerušení či omezení poskytování služby z důvodů uvedených v této smlouvě se nepovažuje za vadné plnění poskytovatele vůči zákazníkovi.


článek VII. Závěrečná ustanovaní

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Služby v oblasti virtuálního serveru jsou poskytovány na základě objednávky zákazníka, který poskytovateli poskytne kontaktní a fakturační údaje v rozsahu požadovaném poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu zákazníka (akceptací) se zněním návrhu smlouvy a to písemně či elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.

5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

6. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok oznámením o zahájení rozhodčího řízení, které bude vedeno podle pravidel stanovených rozhodčím soudem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi nezávislými rozhodci. Rozhodčí řízení bude konáno v Praze v České republice.

7. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.